درخواست مصاحبه برای بیزینس کوچینگ با مهران منصوری‌فر

سال گذشته، فروش شما از طریق چه کانال‌هایی بوده است؟(ضروری)